சங்கீதம் 15 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

தன் பணத்தை வட்டிக்குக் கொடாமலும், குற்றமில்லாதவனுக்கு விரோதமாய் இலஞ்சம் வாங்காமலும் இருக்கிறான். இப்படிச் செய்கிறவன் என்றென்றைக்கும் அசைக்கப்படுவதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 15:5 - Tamil bible image quotes