சங்கீதம் 15 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அவன் தன் நாவினால் புறங்கூறாமலும், தன் தோழனுக்குத் தீங்குசெய்யாமலும், தன் அயலான்மேல் சொல்லப்படும் நிந்தையான பேச்சை எடுக்காமலும் இருக்கிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 15:3 - Tamil bible image quotes