சங்கீதம் 14 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

சிறுமைப்பட்டவனுக்குக் கர்த்தர் அடைக்கலமாயிருக்கிறார் என்பதால், நீங்கள் அவனுடைய ஆலோசனையை அலட்சியம்பண்ணினீர்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 14:6 - Tamil bible image quotes