சங்கீதம் 14 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

அங்கே அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள்; தேவன் நீதிமானுடைய சந்ததியோடே இருக்கிறாரே.

சங்கீதம் (Psalms) 14:5 - Tamil bible image quotes