சங்கீதம் 14 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அக்கிரமக்காரரில் ஒருவனுக்கும் அறிவு இல்லையோ? அப்பத்தைப் பட்சிக்கிறதுபோல, என் ஜனத்தைப் பட்சிக்கிறார்களே; அவர்கள் கர்த்தரைத் தொழுதுகொள்ளுகிறதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 14:4 - Tamil bible image quotes