சங்கீதம் 13 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

கர்த்தர் எனக்கு நன்மைசெய்தபடியால் அவரைப் பாடுவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 13:6 - Tamil bible image quotes