சங்கீதம் 13 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

நான் உம்முடைய கிருபையின்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன்; உம்முடைய இரட்சிப்பினால் என் இருதயம் களிகூரும்.

சங்கீதம் (Psalms) 13:5 - Tamil bible image quotes