சங்கீதம் 13 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அவனை மேற்கொண்டேன் என்று என் பகைஞன் சொல்லாதபடிக்கும், நான் தள்ளாடுகிறதினால் என் சத்துருக்கள் களிகூராதபடிக்கும் இப்படிச் செய்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 13:4 - Tamil bible image quotes