சங்கீதம் 13 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

என் இருதயத்திலே சஞ்சலத்தை நித்தம் நித்தம் வைத்து, எதுவரைக்கும் என் ஆத்துமாவிலே ஆலோசனைபண்ணிக்கொண்டிருப்பேன்? எதுவரைக்கும் என் சத்துரு என்மேல் தன்னை உயர்த்துவான்?

சங்கீதம் (Psalms) 13:2 - Tamil bible image quotes