சங்கீதம் 13 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தாவே, எதுவரைக்கும் என்னை மறந்திருப்பீர், எதுவரைக்கும் உம்முடைய முகத்தை எனக்கு மறைப்பீர்?

சங்கீதம் (Psalms) 13:1 - Tamil bible image quotes