சங்கீதம் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

மனுபுத்திரரில் சண்டாளர் உயர்ந்திருக்கும்போது, துன்மார்க்கர் எங்கும் சுற்றித்திரிவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 12:8 - Tamil bible image quotes