சங்கீதம் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கர்த்தாவே, நீர் அவர்களைக் காப்பாற்றி, அவர்களை என்றைக்கும் இந்த தலைமுறையாரிடமிருந்து விலக்கிக் காத்துக்கொள்ளுவீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 12:7 - Tamil bible image quotes