சங்கீதம் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

கர்த்தருடைய சொற்கள் மண் உலையில் ஏழுதரம் உருக்கி, புடமிடப்பட்ட வெள்ளிக்கொப்பான சுத்தசொற்களாயிருக்கின்றன.

சங்கீதம் (Psalms) 12:6 - Tamil bible image quotes