சங்கீதம் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

இச்சகம் பேசுகிற எல்லா உதடுகளையும், பெருமைகளைப் பேசுகிற நாவையும் கர்த்தர் அறுத்துப்போடுவாராக.

சங்கீதம் (Psalms) 12:3 - Tamil bible image quotes