சங்கீதம் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

அவரவர் தங்கள் தோழரோடே பொய் பேசுகிறார்கள்; இச்சக உதடுகளால் இருமனதாய்ப் பேசுகிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 12:2 - Tamil bible image quotes