சங்கீதம் 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

இரட்சியும் கர்த்தாவே, பக்தியுள்ளவன் அற்றுப்போகிறான்; உண்மையுள்ளவர்கள் மனுபுத்திரரில் இல்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 12:1 - Tamil bible image quotes