சங்கீதம் 119 வது அதிகாரம் மற்றும் 80 வது வசனம்

நான் வெட்கப்பட்டுப் போகாதபடிக்கு, என் இருதயம் உமது பிரமாணங்களில் உத்தமமாயிருக்கக்கடவது. கப்.

சங்கீதம் (Psalms) 119:80 - Tamil bible image quotes