சங்கீதம் 119 வது அதிகாரம் மற்றும் 56 வது வசனம்

நான் உமது கட்டளைகளைக் கைக்கொண்டபடியினால், இது எனக்குக் கிடைத்தது. கேத்.

சங்கீதம் (Psalms) 119:56 - Tamil bible image quotes