சங்கீதம் 119 வது அதிகாரம் மற்றும் 37 வது வசனம்

மாயையைப் பாராதபடி நீர் என் கண்களை விலக்கி, உமது வழிகளில் என்னை உயிர்ப்பியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 119:37 - Tamil bible image quotes