சங்கீதம் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கர்த்தர் நீதியுள்ளவர், நீதியின்மேல் பிரியப்படுவார்; அவருடைய முகம் செம்மையானவனை நோக்கியிருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 11:7 - Tamil bible image quotes