சங்கீதம் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

துன்மார்க்கர்மேல் கண்ணிகளை வருஷிக்கப்பண்ணுவார்; அக்கினியும் கந்தகமும் அனல் காற்றும் அவர்கள் குடிக்கும் பாத்திரத்தின் பங்கு.

சங்கீதம் (Psalms) 11:6 - Tamil bible image quotes