சங்கீதம் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

கர்த்தர் நீதிமானைச் சோதித்தறிகிறார்; துன்மார்க்கனையும் கொடுமையில் பிரியமுள்ளவனையும் அவருடைய உள்ளம் வெறுக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 11:5 - Tamil bible image quotes