சங்கீதம் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார்; கர்த்தருடைய சிங்காசனம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது; அவருடைய கண்கள் மனுபுத்திரரைப் பார்க்கின்றன அவருடைய இமைகள் அவர்களைச் சோதித்தறிகின்றன.

சங்கீதம் (Psalms) 11:4 - Tamil bible image quotes