சங்கீதம் 11 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அஸ்திபாரங்களும் நிர்மூலமாகின்றனவே, நீதிமான் என்னசெய்வான்?

சங்கீதம் (Psalms) 11:3 - Tamil bible image quotes