சங்கீதம் 108 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

உமது பிரியர் விடுவிக்கப்படும்பொருட்டு, உமது வலதுகரத்தினால் இரட்சித்து, எங்கள் ஜெபத்தைக் கேட்டருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 108:6 - Tamil bible image quotes