சங்கீதம் 108 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

வீணையே, சுரமண்டலமே, விழியுங்கள், நான் அதிகாலையில் விழிப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 108:2 - Tamil bible image quotes