சங்கீதம் 106 வது அதிகாரம் மற்றும் 47 வது வசனம்

எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நாங்கள் உமது பரிசுத்த நாமத்தைப் போற்றி, உம்மைத் துதிக்கிறதில் மேன்மைபாராட்டும்படி எங்களை இரட்சித்து, எங்களை ஜாதிகளிலிருந்து சேர்த்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 106:47 - Tamil bible image quotes