சங்கீதம் 106 வது அதிகாரம் மற்றும் 24 வது வசனம்

அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசியாமல், இச்சிக்கப்படத்தக்க தேசத்தை அசட்டைபண்ணினார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 106:24 - Tamil bible image quotes