சங்கீதம் 106 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

கர்த்தருடைய வல்லமையான செய்கைகளைச் சொல்லி, அவருடைய துதியையெல்லாம் பிரஸ்தாபப்படுத்தத்தக்கவன் யார்?

சங்கீதம் (Psalms) 106:2 - Tamil bible image quotes