சங்கீதம் 104 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

மனுஷனுடைய இருதயத்தை மகிழ்ச்சியாக்கும் திராட்சரசத்தையும், அவனுக்கு முகக்களையை உண்டுபண்ணும் எண்ணெயையும், மனுஷனுடைய இருதயத்தை ஆதரிக்கும் ஆகாரத்தையும் விளைவிக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 104:15 - Tamil bible image quotes