சங்கீதம் 103 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்குத்தக்கதாக நமக்குச் செய்யாமலும், நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்குத் தக்கதாக நமக்குச் சரிக்கட்டாமலும் இருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 103:10 - Tamil bible image quotes