சங்கீதம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கிராமங்களின் ஒளிப்பிடங்களிலே பதிவிருந்து, மறைவிடங்களிலே குற்றமற்றவனைக் கொல்லுகிறான்; திக்கற்றவர்களைப் பிடிக்க அவன் கண்கள் நோக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன.

சங்கீதம் (Psalms) 10:8 - Tamil bible image quotes