சங்கீதம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

துன்மார்க்கன் தன் கர்வத்தினால் தேவனைத் தேடான்; அவன் நினைவுகளெல்லாம் தேவன் இல்லை என்பதே.

சங்கீதம் (Psalms) 10:4 - Tamil bible image quotes