சங்கீதம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

துன்மார்க்கன் தன் உள்ளத்தின் இச்சையில் பெருமை பாராட்டுகிறான், பொருளை அபகரிக்கிறவன் கர்த்தரைச் சபித்து அசட்டைபண்ணுகிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 10:3 - Tamil bible image quotes