சங்கீதம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

துன்மார்க்கன் தன் பெருமையினால் சிறுமைப்பட்டவனைக் கடூரமாய்த் துன்பப்படுத்துகிறான்; அவர்கள் நினைத்த சதிமோசங்களில் அவர்களே அகப்படுவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 10:2 - Tamil bible image quotes