சங்கீதம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

மண்ணான மனுஷன் இனிப் பலவந்தஞ்செய்யத் தொடராதபடிக்கு, தேவரீர் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும் நீதிசெய்ய உம்முடைய செவியைச் சாய்த்துக் கேட்டருளுவீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 10:18 - Tamil bible image quotes