சங்கீதம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

கர்த்தாவே, சிறுமைப்பட்டவர்களுடைய வேண்டுதலைக் கேட்டிருக்கிறீர்; அவர்கள் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 10:17 - Tamil bible image quotes