சங்கீதம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

கர்த்தர் சதாகாலங்களுக்கும் இராஜாவாயிருக்கிறார்; புறஜாதியார் அவருடைய தேசத்திலிருந்து அழிந்து போவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 10:16 - Tamil bible image quotes