சங்கீதம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

கர்த்தாவே, எழுந்தருளும்; தேவனே, உம்முடைய கையை உயர்த்தும்; சிறுமைப்பட்டவர்களை மறவாதேயும்.

சங்கீதம் (Psalms) 10:12 - Tamil bible image quotes