சங்கீதம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

“தேவன் அதை மறந்தார் என்று, அவர் தம்முடைய முகத்தை மறைத்து, ஒருக்காலும் அதைக் காணமாட்டார்” என்றும், தன் இருதயத்திலே சொல்லிகொள்ளுகிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 10:11 - Tamil bible image quotes