சங்கீதம் 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தாவே, ஏன் தூரத்தில் நிற்கிறீர்? துன்பம் நேரிடுகிற சமயங்களில் நீர் ஏன் மறைந்திருக்கிறீர்?

சங்கீதம் (Psalms) 10:1 - Tamil bible image quotes