யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

அவர்களை அனுப்பினான்; அவர்கள் போய், பெத்தேலுக்கும் ஆயிக்கும் நடுவே, ஆயிக்கு மேற்காகப் பதிவிருந்தார்கள்; யோசுவா அன்று ராத்திரி ஜனங்களுக்குள் தங்கினான்.

யோசுவா (Joshua) 8:9 - Tamil bible image quotes