யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 32 வது வசனம்

இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக மோசே எழுதியிருந்த நியாயப்பிரமாணத்தை அவன் அங்கே கற்களில் பேர்த்தெழுதினான்.

யோசுவா (Joshua) 8:32 - Tamil bible image quotes