யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 27 வது வசனம்

கர்த்தர் யோசுவாவுக்குக் கட்டளையிட்ட வார்த்தையின்படி, மிருகஜீவனையும் அந்தப் பட்டணத்தின் கொள்ளையையும் மாத்திரம் இஸ்ரவேலர் எடுத்துக்கொண்டார்கள்.

யோசுவா (Joshua) 8:27 - Tamil bible image quotes