யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 26 வது வசனம்

ஆயியின் குடிகளையெல்லாம் சங்கரித்துத் தீருமட்டும், யோசுவா ஈட்டியை நீட்டிக்கொண்டிருந்த தன் கையை மடக்கவில்லை.

யோசுவா (Joshua) 8:26 - Tamil bible image quotes