யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

ஆயியின் ராஜாவை உயிரோடே பிடித்து, யோசுவாவினிடத்தில் கொண்டுவந்தார்கள்.

யோசுவா (Joshua) 8:23 - Tamil bible image quotes