எரேமியா 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

கபடத்தின் நடுவிலே குடியிருக்கிறாய்; கபடத்தினிமித்தம் அவர்கள் என்னை அறியமாட்டோமென்கிறார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

எரேமியா (Jeremiah) 9:6 - Tamil bible image quotes