எரேமியா 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

அவர்கள் மெய்யைப் பேசாமல் ஒவ்வொருவரும் தமக்கடுத்தவனை ஏய்க்கிறார்கள்; பொய்யைப்பேசத் தங்கள் நாவைப் பழக்குகிறார்கள், அக்கிரமஞ்செய்ய உழைக்கிறார்கள்.

எரேமியா (Jeremiah) 9:5 - Tamil bible image quotes