எரேமியா 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

நீங்கள் யோசனைபண்ணி, புலம்பற்காரிகளை வரவழைத்து, அதிலே பழகின ஸ்திரீகளைக் கூப்பிடுங்களென்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

எரேமியா (Jeremiah) 9:17 - Tamil bible image quotes