எரேமியா 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

நான் அவரவருக்கு விதித்த என் நியாயப்பிரமாணத்தை அவர்கள் விட்டு, என் சொல்லைக் கேளாமலும், அதின்படி நடவாமலும்,

எரேமியா (Jeremiah) 9:13 - Tamil bible image quotes